Moğolistan ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki İşbirliği Hakkinda Ortak Bildiri Print
Written by admin   
Wednesday, 25 August 2010 03:52

Moğolistan ile Türkiye Cumhuriyeti, aralarındaki ilişkilerin, eşitlik, karşılıklı yarar, toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri temelinde başarılı bir şekilde geliştiğini teyit ederek, ilişkilerinin yeni yüzyılda tam ortaklık seviyesine ulaştırılması amacıyla çalışacakları konusunda mutabık kalmışlardır;

İki ülke Cumhurbaşkanları, dünyada son dönemde meydana gelen ve her iki ülkeyi yakından ilgilendiren konular çerçevesinde, aralarındaki mevcut dostane ilişkilerin ve işbirliğinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine uygun olarak daha da güçlendirilmesinin, her iki ülke yararına olacakını ve dünyada barışın, güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulamışlardır;

Taraflar, gerek dünyada barış ve güvenliğin temin edilmesi, gerek evrensel değerler temelinde uluslararası toplumla bütünleşme yolunda ilerleme sağlanması için, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar bünyesinde var olan işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlayış birliğine varmışlar, bu çerçevede, dünyada barış ve istikrarın sürekliliğinin sağlanmasında ülkelerin ortak çabalarının, siyasi, ekonomik ve ticari İşbirliği ile dayanışmanın da önemli rol oynadığını dile getirmişlerdir;

Taraflar, Moğol ve Türk halkları arasındaki tarihi ilişkilerin daha da genişletilmesi ve geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunmuşlardır;
Taraflar, Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 1995 yılında imzalanan Dostane İlişkiler ve İşbirliği Anlaşması'nın önemine atıfla. Anlaşma'nın gelecek yıllarda da iki taraf arasındaki ilişki ve işbirliğinin bölgesel ve uluslararası çerçevede geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturmaya devam edeceğini teyit etmişlerdir. Taraflar, bu yıl idrak edilmekle olan iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 35. yıldönümünün kapsamlı olarak kutlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir;

Taraflar, her alanda ikili ilişkilerini geliştirmeyi arzuladıklarını yinelemişler; yasama ve yürütme organları arasındaki işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından taşıdığı önemi vurgulamışlardır;
Taraflar, iki ülke Bakanlıkları, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında aktif bir şekilde süregelen işbirliğinden duydukları memnuniyeti ve bu işbirliği ilişkilerinin mümkün olan her alana teşmil edilmesi yönündeki arzularını beyan etmişlerdir;
Taraflar, iki ülke arasındaki ticari vc ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için potansiyelin mevcut olduğunu kaydederek, bu alanda imzalanmış ikili anlaşmalara işlerlik kazandırılması için etkin önlemler alınmasının gereğine dikkat çekmişler; Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu toplamı lanın, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak önemli bir mokan i/.ma olarak de ğcrlcn d irdiklerin i vurgulamışlar ve Türk-Moğol iş Konsey i'ne işlerlik kazandırılması konusunda mutabık kalmışlardır;

Taraftarlar, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin daha da geliştirilmesinde ulaştırma ve iletişim alanındaki işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurgulamışlardır;
Taraflar, askeri alanda son yıllarda gelişmeye başlayan işbirliğinin İlerletilmesine verdikleri önemi dile getirmişler; Türk tarafı, Moğolistan'ın askeri alanda yeniden yapılanmasına destek vermeye devam edeceğini yinelemiştir;
Taraflar, Kültür, Eğitim ve Bilim Alanlarında Değişim Programları kapsamında, işbirliğinin geliştirilerek devam ettirilmesine dair kararlılıklarını ifade etmişlerdir;

Moğol tarafı, Türk makamlarınca Moğol öğrencilere Türkiye’deki üniversitelerde ve Polis Akademisi'nde öğrenim imkanı sağlanmasından duyulan memnuniyeti düe getirmiş ve bu çerçevede, taraflar, eğitim alanında karşılıklı yarara dayalı işbirliğini geliştirmek yönünde atılan adımların, iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağların daha da derinleştirilmesine ve pekiştirilmesine önemli katkı sağladığını teyit etmişlerdir;
Türk tarafı, Moğolistan'ın demokratik topluma ve serbest piyasa ekonomisine geçiş yolunda kaydettiği başarıları takdir ederek, Moğolistan'ın uluslararası toplumda edindiği yeri güçlendirmeye yönelik girişimlerin desteklemeyi sürdüreceğini ifade etmiştir;
Türk tarafı, 2003 yılının Eylül ayında Ulan Bator'da düzenlenen 5. Uluslararası Yeni veya Yeniden Yapılandırılmış Demokrasiler Konferansın başarılı bir şekilde organize edilmesini takdirle karşılayarak, sözkonusu konferans sonucunda kabul edilen Ulan Bator Deklarasyonu ve Eylem Planı'nı hayata geçirilmesi konusunda yakın bir İşbirliği içinde olunacağını kaydetmiştir;

Moğol tarafı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye olma yolundaki çabalarını takdirle karşılayarak, bu çabaların başarıyla sonuçlanmasını dilediğini belirtmiş; Avrupa Birliği'ne üye olması durumunda. Türkiye'nin uluslararası barış ve güvenlik ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına daha fazla katkıda bulunacağına olan inancını dile getirmiştir;
Taraflar, Kıbrıs'ta uluslararası toplum tarafından desteklenen kapsamlı çözüm anlaşmasının yaşama geçirilememiş ve eşsiz bir fırsatın kaçırılmış olması sebebiyle üzüntü duymaktadır. Taraflar, Kıbrıs Türklerinin takındığı cesur tutumu memnuniyetle karşılamakta ve bir tarafın diğerini temsil etmediğinden hareketle, uluslararası toplum ile bütünleştirilmesi amacıyla Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna son vermeye yönelik gayretlerin gösterilmesi gerektiğine inanmaktadır;
Moğol tarafı, Türkiye'in sağladığı teknik yardımları memnuniyetle karşıladığını belirtmiş ve bu meyanda, Türk Kalkınma ve İşbirliği İdaresi tarafından yürütülen projelerin önemini vurgulamıştır;
Taraflar, Moğol ve Türk halklarının asırlardır süren kardeşlik bağlarına tanıklık eden Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk Anıtları'nı ortak koruma ve restorasyon projesinin, iki halk arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasının en önemli simgesi olduğunu dile getirmişler ve bu konudaki işbirliğinin bundan sonra da devam ettirileceğini teyit etmişlerdir;
Türk tarafı, Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Moğol makamlarınca sağlanan kolaylık ve işbirliğinin şükranla karşılandığını ifade etmiştir;
Taraflar, Karakurum ve Orhun yerleşim birimleri arasındaki karayolunun fizibilite çalışmasının başlatılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir;

Taraflar siyasi diyalogu geliştirmek ve ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla karşılıklı ve düzenli olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir;
Taraflar, 2009-2010 döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliklerine aday olan iki ülke arasında karşılıklı destek mutabakatına varılmış olmasını, uluslararası örgütler bünyesinde gerçekleştirilen işbirliğinde önemli bir adım olarak değerlendirmişlerdir;
Taraflar, karşılıklı olarak Büyükelçilik açılmasının ilişkilerimize ivme kazandırdığını memnuniyetle kaydederek, Büyükelçiliklerin yerleşim sorununun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması hususunda mutabakat sağlamışlardır;
Taraflar, Asya'da barış ve güvenliğin pekiştirilmesi ve bölge ülkeleri arasında çok taraflı, ilişkilerin geliştirilmesini, arzuladıklarını teyit ederek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı başta olmak üzere bölgesel işbirliği mekanizmaları çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin, bu çalışmalara olumlu bir katkıda bulunmakla olduğunun altını çizmişlerdir;

Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti, terörizmin her türlüsünü şiddetle kınayarak, terörizmi onaylayan siyasi, felsefi, ideolojik, dine ve ırka dayalı hiçbir gerekçenin sözkonusu olamayacağına ilişkin tutumlarını teyit etmişlerdir. Taraflar, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı kararını tam olarak desteklediklerini ifade ederek, uluslararası terörizme karşı işbirliği yapacaklarını kaydetmişlerdir;
Taraflar, egemenliğin Irak halkına devredilmesinin ve İrak'la halkın temsilini gerçek anlamda sağlayan yönelimin yapılanmasının önemini vurgulayarak, Irak'ın barışçı ve demokratik değerler temelinde yeniden yapılandırılması konusunda uluslararası toplum tarafından sergilenen çabaların ve bu faaliyetlere Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın katılımının artırılmasının önem taşıdığını ifade etmişlerdir;
Taraflar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagiin Bagabandi'nin, 29 Nisan-3 Mayıs 2004 tarihlerinde Türkiye'ye yapmakta olduğu resmi ziyaretin, kökleri çok eskilere uzanan benzer kültürel, geleneksel ve tarihi değerleri paylaşan iki ülke halkının birbirine besledikleri sıcak ve kardeşçe duyguları ve yakınlığı güçlendirdiğini tespit etmişlerdir.

Ankara, 29 Nisan 2004

Türkiye Cumhuriyeti Adına            Moğolistan Adına
Ahmet Neclet Sezer            Natsagiin Bagabandi               
Türkiye Cumhurbaşkanı            Moğolistan Cumhurbaşkanı